Blagajna poduzeća: 7:30-14 h • Blagajna Terme: 8-13 h (subotom 8-12h)
Radno vrijeme VVK: 7-15 h • Pauza: 9:30-10 h
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
ADRESA

Dragutina Žanića-Karle 47a
32100 Vinkovci

Vukovarsko-srijemska županija
Hrvatska

BLAGAJNA
Terme H.D. Genschera 2
Dragutina Žanića – Karle 47a
RADNO VRIJEME
8-13h (subotom 8-12h)
7-14h
KONTAKT CENTAR

Informacije o kvarovima i radovima, računima, dugovanjima, ovrhama, obročnoj otplati, promjeni korisničkih podataka i priključcima možete dobiti na besplatni broj telefona 0800 2254.

Kontakt centar za korisnike: 0800-2254 (0-24h)

Prijava kvara od 0-24 h na 0800 2254

RAZGOVOR: Dražen Milinković direktor VVK za vinkovci.com.hr

AKTIVNOSTI, PLANOVI I INVESTICIJE TIJEKOM 2015.GODINE

Razgovarali smo sa direktorom Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije Draženom Milinkovićem o ulaganjima u vodovodno i kanalizacijsku mrežu o aktualnostima te o projektima za budućnost.

Ljetni su mjeseci, potrošnja vode je uobičajeno veća? Ima li kakvih poteškoća u opskrbi sa pitkom vodom?
U ljetnim mjesecima inače dolazi do povećanje potrošnje vode, no ova godina je izrazito sušna i topla pa je potrošnja u odnosu  na prošlu godinu znatno povećana. Bez obzira na povećanu potrošnju kao i apel upućen prema korisnicima da vodu iz vodoopskrbnog sustava koriste za osnovne potrebe odnosno da se ne vrši zalijevanje vrtova, travnjaka na distributivnom području Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije nije došlo do poteškoća u opskrbi pitkom vodom. Navedeno se odnosi kako na vodoopskrbu iz Regionalnog vodovoda istočna Slavonija tako iz lokalnih vodoopskrbnih sustava kojim se opskrbljuje oko dvije trećine Vukovarsko – srijemske županije.

Kada govorimo o kvaliteti vode onda se dosta često pojavljuje informacija kako ne zadovoljava standarde. Kakva je stvarno kvaliteta pitke vode u našoj županiji?
Kontrolu zdravstvene ispravnosti vode iz zdenaca u Sikirevcima i Lipovcu vrše inženjeri analitičari u internom laboratoriju Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. jednom tjedno, dok je ZZJZ Osijek vrši četiri “C” analize na vodocrpilištu u Sikirevcima i  dvije “B” analize sa svakog lokalnog vodocrpilišta u  godini. Kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za piće u vodovodnoj razvodnoj mreži u svim selima vrši Veterinarski zavod Vinkovci  po potrebi. U  internom laboratoriju svakodnevno se vrše fizikalno-kemijske analize na ulazu u distributivni centar i na izlazu iz distributivnog centra Kanovci Vinkovci. Mikrobiološke analize vrše se jednom tjedno na cijelom distributivnom području. Kvaliteta vode za piće na Regionalnom vodovodu Istočna Slavonija izuzetne je kvalitete,  a voda iz lokalnih sustava gdje postoje odstupanja od zakonskih okvira, nije opasna za ljudsko zdravlje te je Ministarstvo zdravlja Rješenjem odobrilo odstupanja i korištenje iste u javnoj vodoopskrbi.

Došlo je preraspodjele u opskrbi u regijama u RH? O ćemu je konkretno riječ i koliko to otežava situaciju?
U šestom mjesecu 2014. godine Vlada RH je donijela Uredbu o uslužnim područjima (NN 67/14). Uredbom je uspostavljeno 20 uslužnih područja gdje Vukovarsko- srijemska županija, Brodsko-posavska i Strizivojna iz Osječko-baranjske županije čine uslužno područje 11. Nije nam poznata činjenica spajanja triju županija budući je u Uredbi primijenjen princip raspodjele uslužnih područja najčešće jedna županija jedno uslužno područje. Ne poznavajući navedenu problematiku došlo je do spajanja područja regionalnih samouprava gdje se  nalazi preko 60 jedinica lokalne samouprave, 10 isporučitelja vodnih usluga te sama provedba uredba je teško primjenjiva u pravno-ekonomsko i tehničkom smislu. Također u postupku je izrada Nacrta prijedloga Zakona o vodnim uslugama te isti u trenutnom obliku je u suprotnosti sa Ustavom RH, Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o ustanovama, Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te kao takav ne proizvodi pravne učinke te stoga postavljamo upit kako se pojedine strukture ne pridržavaju zakonskih okvira i odredbi  te uvode nova rješenja koja nisu sukladna ustavno-pravnom poretku RH.

Trenutno postoje radovi na nekoliko lokacija. O čemu je riječ?
U sklopu RVSIS-cjelina sjever nastavljeni su radovi na izgradnji magistralnog cjevovoda u ukupnoj dužini od 30km, te je započela rekonstrukcija distributivnog centra Kanovci. Izgradnjom ovih dionica (Vinkovci-Jarmina; Jarmina-Gaboš; Gaboš-Ostrovo; Ostrovo-Tordinci; Antinska Mlaka-Tordinci; Markušica-Korog-Antin) priključiti će se navedena mjesta na Regionalni sustav istočne Slavonije i direktno primati vodu sa vodocrpilišta u Sikirevcima s kojim se daljinski upravlja sa DC Kanovci u Vinkovcima. Ukupna planirana vrijednost investicije u ovoj godini je 19,6 milijuna kuna, a očekivani završetak planira se krajem 2015.g. U ovoj godini je izvršena izgradnja priključka za centar za prihvat stranaca u Tovarniku, a ukupna investicija je 500 tisuća kuna.

U kakvom je stanju kanalizacijska mreža?
Što se tiče izgradnje kanalizacijske mreže, radovi su na nekoliko mjesta. Trenutno je u fazi izgradnja kanalizacijske mreže u Općinama Stari Mikanovci i Općini Vođinci, u ukupnoj duljini od 6,7km. Do sada je izvedeno oko 50% radova, a plan je investiciju od 10,5 milijuna kuna završiti do kraja ove godine. Također, radovi na izgradnji kanalizacijske mreže su u završnoj fazi i u Općini Cerna gdje se završava V. faza. Vrijednost investicije je 900 tisuća kuna, a planirani završetak je krajem 2015.g. U gradu Vinkovcima, ove godine završena je izgradnja kanalizacijske mreže u Gospodarskoj ulici a vrijednost investicije je 400 tisuća kuna.

Što možemo očekivati u bliskoj budućnosti?
Radovi koji uskoro trebaju započeti su rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u Babinoj Gredi (vrijednost investicije 2 milijuna kuna) te izvedba istražno-eksploatacijskog zdenca Lipovac (350 tisuća kuna). Oba projekta planiraju se završiti do kraja 2015.g.

Osim građevinskih radova, u tijeku je izrada i nekoliko projektnih dokumentacija. Što građani mogu očekivati?
U fazi izrade je studija izvodljivosti – Regionalni vodoopskrbni sustav Istočne Slavonije  koja obuhvaća rekonstrukciju cjevovoda u Vinkovcima, Vodotoranj i CS i spojni cjevovod Nuštar-Marinci, spojevi i rekonstrukcije u Vinkovcima za Nuštar-Marinci te Izvedbeni projekt 40 okana za DMA zone. Vrijednost investicije je 1,5 milijuna kuna. Osim toga, u izradi je i  koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava Vinkovci s izradom detaljnog matematičkog modela –  sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i pred studijom izvodljivosti s ukupnom vrijednosti 1,1 milijun kuna za 2015.godinu. Oba projekta se planiraju završiti u tekućoj godini.

Također, u izradi su i dvije studije izvodljivosti za sustave odvodnje. Uskoro počinje izrada studijske dokumentacije razvoja vodno-komunalne infrastrukture na području Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. i projektne dokumentacije za projekt razvoja vodno-komunalne infrastrukture na području Babina Grada i aglomeracije Vođinci vrijednosti 2,6 milijuna kuna, dok je u tijeku Izrada projektno-studijske dokumentacije za aglomeracije na području Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. sufinanciranog sredstvima Europske unije (Kohezijskog fonda) za prijavu izgradnje vodno-komunalne infrastrukture za mjesta Vinkovci-Otok-Ivankovo-Cerna (projektiranje 85km kanalizacijske mreže, izrada studije izvodljivosti, prelazak na III. stupanj pročišćavanja otpadnih voda na UPOV Vinkovci) u vrijednosti od 3,8 milijuna kuna koji su osigurani za ovu godinu. Ukupno su povučena sredstva iz Kohezijskog fonda u iznosu od 9,5milijuna kuna od čega je 85% bespovratno. Po završetku izrade projekata, pristupa se apliciranju za sredstva iz EU za izgradnju navedenog.

EU fondovi ali i fondovi ministarstava su u punom jeku. Koliko ste uspjeli prikupiti sredstava iz tih fondova, te kakva je budućnost VVK d.o.o.?
Osim navedenog, Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. sustavno radi na kandidiranju projekata (izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje, rekonstrukcija vodoopskrbe, izgradnja vodosprema, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, izrada potrebne projektne dokumentacije)za dobivanje sredstva iz raznih fondova. Tako je za 2015.godinu kandidirano oko 500 milijuna kuna za cijelo distributivno područje, dok je prema europskih fondovima kandidirano oko 90 milijuna kuna te se uskoro očekuje povratna informacija o odobrenju istog.

Novosti postoje i u informatičkom dijelu, odnosno pokušavate građanima olakšati očitanje brojila? O čemu je riječ?
U testnoj fazi je i aplikacija koja će zaprimati prijave građana o stanju očitanja vodomjera. Jedinstvena aplikacija kojom će se moći očitanje dostaviti pozivom na fiksni broj telefona ili  SMS porukom na GSM broj. Detaljne upute za korištenje tog sustava uskoro će biti dostupne na stranicama www.vvk.hr

Autor: Vinkovi.Com.Hr

 

Skip to content