Blagajna poduzeća: 7:30-14 h • Blagajna Terme: 8-13 h (subotom 8-12h)
Radno vrijeme VVK: 7-15 h • Pauza: 9:30-10 h
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
ADRESA

Dragutina Žanića-Karle 47a
32100 Vinkovci

Vukovarsko-srijemska županija
Hrvatska

BLAGAJNA
Terme H.D. Genschera 2
Dragutina Žanića – Karle 47a
RADNO VRIJEME
8-13h (subotom 8-12h)
7-14h
KONTAKT CENTAR

Informacije o kvarovima i radovima, računima, dugovanjima, ovrhama, obročnoj otplati, promjeni korisničkih podataka i priključcima možete dobiti na besplatni broj telefona 0800 2254.

Kontakt centar za korisnike: 0800-2254 (0-24h)

Prijava kvara od 0-24 h na 0800 2254

Cijene vodnih usluga

Cijene vode, odvodnje i naknada određene su: odlukama o cijeni vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje te odlukama o naknadama za razvoj, Zakonom o vodama, Zakonom o vodnim uslugama, Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva i Zakonom o PDV-u.

Od 4. rujna 2022. godine Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. u obvezi je iskazivati cijene i u kunama i u eurima što je prikazano u tablici struktura cijena vodnih usluga od 1. rujna 2022. godine koju možete vidjeti u nastavku stranice.

Odluka o cijeni vodnih usluga

Odluku kojom se utvrđuje cijena vodnih usluga – vodoopskrbe, skupljanja otpadnih voda i njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje (odvodnja) i pročišćavanje otpadnih voda javnog isporučitelja vodnih usluga VVK d.o.o. Vinkovci možete vidjeti na dnu stranice.

Korištenje usluga Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o.

Prije podnošenja zahtjeva za korištenje usluga VVK postojeći vlasnik ili korisnik vodnih usluga dužan je podmiriti sve svoje dospjele obveze prema isporučitelju vodnih usluga Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji d.o.o.

Kod pružanja usluge Utvrđivanja stanja na internoj instalaciji priključka, korisnik je dužan osigurati na uvid Projekt instalacija ili prikladnu shemu iz koje je vidljiv položaj vodovodnih instalacija. Oprema koju koristi pružatelj usluge nije u potpunosti adekvatna za traženja puknuća ili curenja manjeg intenziteta, stoga utvrđivanje mjesta curenja nije 100% pouzdano, čime pružatelj usluge ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne pogreške prilikom utvrđivanja mjesta puknuća.

Cjenik svih radova i usluga pronađite u privitku koji se nalazi na dnu stranice.

 

Objašnjenje korekcijskih koeficijenata naknade za zaštitu voda u strukturi cijene vodnih usluga sukladno Uredbi o visini naknade za zaštitu voda

*plaćaju korisnici koji nisu priključeni na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

**plaćaju korisnici priključeni na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u naseljima Cerna, Šiškovci, Ivankovo, Privlaka, Komletinci i grad Otok

*** plaćaju korisnici priključeni na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u gradu Vinkovcima uključujući i Mirkovce te naseljima Andrijaševci i Rokovci

**** plaćaju korisnici priključeni na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u naseljima Nuštar i Cerić

NAPOMENA

Cijena vodnih usluga

Cijene vode, odvodnje i naknada određene su: odlukama o cijeni vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje te odlukama o naknadama za razvoj, Zakonom o vodama, Zakonom o vodnim uslugama, Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva i Zakonom o PDV-u.

Što plaćamo u računu za vodu?

  • Cijenu javne usluge vodoopskrbe
  • Cijenu javne usluge skupljanja otpadnih voda
  • Cijenu javne usluge pročišćavanja otpadnih voda
  • Fiksni dio vodne usluge javne vodoopskrbe
  • Naknade
  • PDV 13%

 Cijena vode:
– Varijabilni dio cijene vode (€/m3) – po potrošnji

Cijena skupljanja otpadnih voda:
– Varijabilni dio cijene skupljanja otpadnih voda (€/m³ potrošene vode)

Cijena pročišćavanja otpadnih voda:
– Varijabilni dio cijene pročišćavanja otpadnih voda (€/m³ potrošene vode)

Naknade:

Naknada za zaštitu voda-prihod Hrvatskih voda

(1,35 kn/0,17917579 € po m3*

korekcijski koeficijent 0,3 – 0,41 kn/0,05375274 € po m3**

korekcijski koeficijent 0,2 – 0,27 kn/0,03583516 € po m3***

korekcijski koeficijent 0,7 – 0,94 kn/0,12542305 € po m3****)

Naknada za korištenje voda-prihod Hrvatskih voda (2,85 kn/0,37826000 € po m³)

Naknada za razvoj-namjenski prihod koji koriste jedinice lokalne samouprave (2,00 kn/0,26545 € po m³)

 

PDV se obračunava na:

  • Cijenu javne usluge vodoopskrbe
  • Cijenu javne usluge skupljanja otpadnih voda
  • Cijenu javne usluge pročišćavanja otpadnih voda
  • Fiksni dio vodne usluge javne vodoopskrbe

Visina cijene vode različita je za pojedine kategorije potrošača, a iznose možete pogledati u priloženoj tablici Struktura cijene vodnih usluga s lijeve strane ekrana.

Skip to content