Blagajna poduzeća: 7:30-14 h • Blagajna Terme: 8-13 h (subotom 8-12h)
Radno vrijeme VVK: 7-15 h • Pauza: 9:30-10 h
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
ADRESA

Dragutina Žanića-Karle 47a
32100 Vinkovci

Vukovarsko-srijemska županija
Hrvatska

BLAGAJNA
Terme H.D. Genschera 2
Dragutina Žanića – Karle 47a
RADNO VRIJEME
8-13h (subotom 8-12h)
7-14h
KONTAKT CENTAR

Informacije o kvarovima i radovima, računima, dugovanjima, ovrhama, obročnoj otplati, promjeni korisničkih podataka i priključcima možete dobiti na besplatni broj telefona 0800 2254.

Kontakt centar za korisnike: 0800-2254 (0-24h)

Prijava kvara od 0-24 h na 0800 2254

Cijene vodnih usluga

Cijene vode, odvodnje i naknada određene su: odlukama o cijeni vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje te odlukama o naknadi za razvoj, Zakonom o vodama, Zakonom o vodnim uslugama, Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva i Zakonom o PDV-u.

Od 4. rujna 2022. godine Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. u obvezi je iskazivati cijene i u kunama i u eurima što je prikazano u tablici struktura cijena vodnih usluga od 1. rujna 2022. godine koju možete vidjeti u nastavku stranice. Od 1. siječnja 2024. godine cijene su iskazane samo u eurima što se vidi iz priložene strukture cijena vodnih usluga.

Odluka o cijeni vodnih usluga

Odluku kojom se utvrđuje cijena vodnih usluga – vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda javnog isporučitelja vodnih usluga VVK d.o.o. možete vidjeti na dnu stranice.

Objašnjenje korekcijskih koeficijenata naknade za zaštitu voda u strukturi cijene vodnih usluga sukladno Uredbi o visini naknade za zaštitu voda

*plaćaju korisnici koji nisu priključeni na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (0,13 €/m3)

**plaćaju korisnici priključeni na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u naseljima Cerna, Šiškovci, Ivankovo, Privlaka, Komletinci i gradu Otok (0,039 €/m3)

*** plaćaju korisnici priključeni na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Vinkovcima uključujući i Mirkovce te u naseljima Andrijaševci i Rokovci (0,026 €/m3)

**** plaćaju korisnici priključeni na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u naseljima Nuštar i Cerić (0,091 €/m3)

 

Godišnja potrošnja vode s prosjekom potrošnje po domaćinstvu mjesečno za 2023. godinu

Tijekom 2023. godine Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. isporučio je 5.090.420 m3 vode, od toga 2.921.450 m3 za domaćinstva, 521.193 m3  za gospodarske subjekte i 1.647.777 m3 za komunalna društva kojima VVK d.o.o. isporučuje vodu.

VVK d.o.o. u 2023. godini imao je 34.565 korisnika.

Slijedom toga, prosjek potrošnje po domaćinstvu na distribucijskom području VVK d.o.o. je 7,04 m3 mjesečno.

 

NAPOMENA

Cijena vodnih usluga

Cijene vode, odvodnje i naknada određene su: odlukama o cijeni vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje te odlukama o naknadi za razvoj, Zakonom o vodama, Zakonom o vodnim uslugama, Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva i Zakonom o PDV-u.

Što plaćamo u računu za vodu?

  • Cijenu javne usluge vodoopskrbe
  • Cijenu javne usluge skupljanja otpadnih voda
  • Cijenu javne usluge pročišćavanja otpadnih voda
  • Fiksni dio vodne usluge javne vodoopskrbe
  • Naknade
  • PDV 13%

 Cijena vode:
– Varijabilni dio cijene vode (€/m3) – po potrošnji

Cijena skupljanja otpadnih voda:
– Varijabilni dio cijene skupljanja otpadnih voda (€/m³ potrošene vode)

Cijena pročišćavanja otpadnih voda:
– Varijabilni dio cijene pročišćavanja otpadnih voda (€/m³ potrošene vode)

Naknade:

Naknada za zaštitu voda-prihod Hrvatskih voda

0,13 € po m3*

korekcijski koeficijent 0,3 – 0,039 € po m3**

korekcijski koeficijent 0,2 – 0,026 € po m3***

korekcijski koeficijent 0,7 – 0,091 € po m3****)

Naknada za korištenje voda-prihod Hrvatskih voda (0,30 € po m³)

Naknada za razvoj-namjenski prihod koji koriste jedinice lokalne samouprave (0,26545 € po m³)

 

PDV se obračunava na:

  • Cijenu javne usluge vodoopskrbe
  • Cijenu javne usluge skupljanja otpadnih voda
  • Cijenu javne usluge pročišćavanja otpadnih voda
  • Fiksni dio vodne usluge javne vodoopskrbe

Visina cijene vode različita je za pojedine kategorije potrošača, a iznose možete pogledati u priloženoj tablici Struktura cijene vodnih usluga s lijeve strane ekrana.

 

Odluke o cijeni vodnih usluga
CJENIK RADOVA I USLUGA
Skip to content