Blagajna poduzeća: 7:30-14 h • Blagajna Terme: 8-13 h (subotom 8-12h)
Radno vrijeme VVK: 7-15 h • Pauza: 9:30-10 h
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
ADRESA

Dragutina Žanića-Karle 47a
32100 Vinkovci

Vukovarsko-srijemska županija
Hrvatska

BLAGAJNA
Terme H.D. Genschera 2
Dragutina Žanića – Karle 47a
RADNO VRIJEME
8-13h (subotom 8-12h)
7-14h
KONTAKT CENTAR

Informacije o kvarovima i radovima, računima, dugovanjima, ovrhama, obročnoj otplati, promjeni korisničkih podataka i priključcima možete dobiti na besplatni broj telefona 0800 2254.

Kontakt centar za korisnike: 0800-2254 (0-24h)

Najnovije informacije o kvarovima i radovima

Zakoni, pravilnici, odluke

ZAKONI

Zakon o vodama (NN 66/19.)
Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19.)
Zakon o hrani (NN 81/13., 14/14., 30/15.)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 147/14.)
Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09., 56/13., 154/14., 119/15., 120/16., 127/17.)
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13., 64/15., 104/17.)
Zakon o trgovačkim društvima (NN 40/19)
Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19)
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 69/22)
Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 11/19, 19/22)
Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21)
Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12)
Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96)
Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20)
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18)
Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17)
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19)
Zakon o zaštiti okoliša (NN 12/18, 82/94, 128/99, 110/07, 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)

PRAVILNICI

Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zone sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11., 47/13.)
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 20/20)
Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 39/20)

 

EU PROPISI I MEĐUNARODNI DOKUMENTI

Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 345, 17. 11. 2003.)
Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 175, 27. 6. 2013.).
Smjernice o preporučenim standardnim dozvolama, skupovima podataka i naplati ponovne uporabe dokumenata 2014/C 240/01
Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31. 5. 2001.)
Direktiva o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, 26.10.2016, SL EU L 327/1

Odluka o vodnom redarstvu
Skip to content