Blagajna poduzeća: 7:30-14 h • Blagajna Terme: 8-13 h (subotom 8-12h)
Radno vrijeme VVK: 7-15 h • Pauza: 9:30-10 h
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
ADRESA

Dragutina Žanića-Karle 47a
32100 Vinkovci

Vukovarsko-srijemska županija
Hrvatska

BLAGAJNA
Terme H.D. Genschera 2
Dragutina Žanića – Karle 47a
RADNO VRIJEME
8-13h (subotom 8-12h)
7-14h
KONTAKT CENTAR

Informacije o kvarovima i radovima, računima, dugovanjima, ovrhama, obročnoj otplati, promjeni korisničkih podataka i priključcima možete dobiti na besplatni broj telefona 0800 2254.

Kontakt centar za korisnike: 0800-2254 (0-24h)

Najnovije informacije o kvarovima i radovima

Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, te se uređuju i druge obveze tijela javne vlasti.

• Cilj ovog Zakona, prema čl. 3., je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama, putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

• Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva sukladno čl. 18. navedenog Zakona.

• Pisani zahtjev se podnose na adresu:
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., D. Žanića – Karle 47a, 32100 Vinkovci

  • Može se predati osobno ili putem elektroničke pošte na: info@vvk.hr
  • Za usmeni zahtjev sastavit će se službena bilješka.
  • Podnošenje zahtjeva moguće je svakim radnim danom društva od 7:30 – 14:00 h.
  • Službenica za informiranje: Ksenija Subotić, upr.iur., 032/638-860.
  • Zamjenica službenice za informiranje: Marija Kloss, dipl.iur.

• Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci može uskratiti pravo na pristup informacijama temeljem čl. 15. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22).

 

ZAKONSKI I PODZAKONSKI AKTI

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 69/22)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15)
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14)
Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (15/14)

Skip to content