Blagajna poduzeća: 7:30-14 h • Blagajna Terme: 8-13 h (subotom 8-12h)
Radno vrijeme VVK: 7-15 h • Pauza: 9:30-10 h
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
ADRESA

Dragutina Žanića-Karle 47a
32100 Vinkovci

Vukovarsko-srijemska županija
Hrvatska

BLAGAJNA
Terme H.D. Genschera 2
Dragutina Žanića – Karle 47a
RADNO VRIJEME
8-13h (subotom 8-12h)
7-14h
KONTAKT CENTAR

Informacije o kvarovima i radovima, računima, dugovanjima, ovrhama, obročnoj otplati, promjeni korisničkih podataka i priključcima možete dobiti na besplatni broj telefona 0800 2254.

Kontakt centar za korisnike: 0800-2254 (0-24h)

Prijava kvara od 0-24 h na 0800 2254

NAZIV RADNOG MJESTA

Vodoinstalater – 2 izvršitelja

ROK ZA DOSTAVU PONUDE
05.05.2023 u 00:00
TRAJANJE POTREBE
Neodređeno uz probni rad od 6 mjeseci
POTREBNA STRUČNA SPREMA I ZVANJE
NSS/KV/SSS
RADNO ISKUSTVO
Nije potrebno
POSEBNI UVJETI
Radno mjesto s posebnim uvjetima rada
OVLASTI, ODGOVORNOSTI I POSLOVNE AKTIVNOSTI RADNOG MJESTA

– odgovoran je za pravovremeno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada
– odgovoran je Voditelju odjela održavanja vodoopskrbne mreže i priključaka,
– izvršava poslove preventivnog održavanja vodoopskrbne mreže i priključaka,
– izvršava poslove korektivnog održavanja vodoopskrbne mreže i priključaka,
– izvršava poslove izgradnje novih priključaka,
– izvršava poslove zamjene vodomjera,
– izvršava poslove zamjene neispravnih fitinga,
– izvršava poslove zamjene neispravnih fazona,
– izvršava poslove ispiranja vodoopskrbne mreže,
– izvršava poslove rezačicom, brusilicom, bušilicom, aparatom za sučeono
zavarivanje, bušaćom garniturom, mobilnom crpkom te ručnim alatom,
– odgovoran je za kvalitetu i kvantitetu izvršenih radova prema tehničkim i
sanitarnim propisima,
– kod samostalnog izvođenja radova, odgovoran je i za primjenu mjera za
sigurnost prometa,
– po potrebi vozi službena vozila za čiju vožnju je potrebna B kategorija,
– izvršava i ostale poslove u okviru stručnosti i radnog iskustva sukladno
potrebama posla i nalogu Voditelja odjela zamjene neispravnih fazona

OBAVEZNI PRILOZI UZ MOLBU I ŽIVOTOPIS
Molba, životopis, dokaz o državljanstvu, preslika svjedodžbe o završenoj školi,
elektronički zapis podataka o radnopravnom statusu
POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE
DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE
OPIS NATJEČAJA

Javni natječaj – vodoinstalater – 2 izvršitelja – 27. travnja 2023.g.

NAPOMENA

Prijava se podnosi osobno, putem pošte na adresu Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Dragutina ŽanićaKarle 47A, 32100 Vinkovci, sa naznakom naziva radnog mjesta i naznakom „za javni natječaj – ne otvaraj”,, ili putem
elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte vvk@vvk.hrsa naznakom naziva radnog mjesta i naznakom „za javni natječaj”.
Prijava se podnosi u roku 8 (osam) dana od dana objave na web stranici https://www.vvk.hr/javni-natjecaj/ i oglasnoj ploči, a
najkasnije do 05. svibnja 2023. godine.
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona,
adresa elektroničke pošte), te obavezno naziv radnog mjesta iz oglasa na koje se osoba prijavljuje i dostaviti tražene priloge.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu i objavu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima
odnosno ispravama za potrebe natječaja.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Za kandidate prijavljene na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, bit će provedena prethodna pisana, usmena
i/ili praktična provjera znanja i sposobnosti i intervju. O terminu i mjestu održavanja provjere znanja i sposobnosti i intervjua
kandidati će biti obaviješteni putem telefona, elektroničke pošte ili na drugi prikladan način. Ako kandidat ne pristupi
prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Kandidati/kandidatkinje koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo,
odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kandidatkinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. Zakona
o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i
zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13,152/14,39/18, 32/20) dužan/a se u prijavi na javni natječaj
pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19) i članku 48. Zakona o civilnim
stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti osim dokaza o
ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih
branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13,152/14,39/18, 32/20) dužni su uz prijavu na javni
natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugi
dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj,
odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema
kandidatima.

Skinite privitke
Javni natječaj - vodoinstalater - 2 izvršitelja - 27. travnja 2023.g.
Skip to content