Blagajna poduzeća: 7:30-14 h • Blagajna Terme: 8-13 h (subotom 8-12h)
Radno vrijeme VVK: 7-15 h • Pauza: 9:30-10 h
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
ADRESA

Dragutina Žanića-Karle 47a
32100 Vinkovci

Vukovarsko-srijemska županija
Hrvatska

BLAGAJNA
Terme H.D. Genschera 2
Dragutina Žanića – Karle 47a
RADNO VRIJEME
8-13h (subotom 8-12h)
7-14h
KONTAKT CENTAR

Informacije o kvarovima i radovima, računima, dugovanjima, ovrhama, obročnoj otplati, promjeni korisničkih podataka i priključcima možete dobiti na besplatni broj telefona 0800 2254.

Kontakt centar za korisnike: 0800-2254 (0-24h)

Prijava kvara od 0-24 h na 0800 2254

NAZIV RADNOG MJESTA

Tajnik ureda Uprave

ROK ZA DOSTAVU PONUDE
09.04.2022 u 00:00
TRAJANJE POTREBE
- određeno vrijeme, 3 mjeseca
POTREBNA STRUČNA SPREMA I ZVANJE
- SSS
RADNO ISKUSTVO
- 2 godine
POSEBNI UVJETI
OVLASTI, ODGOVORNOSTI I POSLOVNE AKTIVNOSTI RADNOG MJESTA

– odgovoran je za učinkovito, kvalitetno i pravovremeno obavljanje administrativnih poslova Ureda Direktora

– odgovoran je direktoru Društva i Voditelju ureda direktora, ljudskih resursa i pravnih poslova

– obavlja administrativne poslove za Ured direktora i sve organizacijske jedinice direktno odgovorne direktoru Društva – prikuplja i obrađuje dnevne izvještaje Ureda

– obavlja obradu i distribuciju dokumenata koji su u procesu rada usmjereni na Direktora Društva (zaprimanje, evidencija, kopiranje, skeniranje, distribucija dokumenata, praćenje dokumenata za paraf i potpis)

– obavlja telefonsku i e-mail komunikaciju (interna i eksterna)

– organizira sastanke za potrebe direktora Društva (pozivi sudionicima, rezervacija prostora, sve potrebne aktivnosti i pribavljanje svih potrebnih dokumenata za primanje vanjskih posjeta)

– priprema dopise za potrebe Direktora Društva i ostalih kolega sukladno potrebama

– obavlja poslove obrade kompletne dokumentacije u okviru potreba Ureda Direktora i svih organizacijskih jedinica direktno odgovornih Direktoru Društva (Sektori i Uredi pri Upravi): prijam i otprema pošte, evidentiranje, čuvanje i ažuriranje dokumentacije i akata

– organizira službena putovanja i priprema potrebne dokumente za službena putovanja zaposlenika Ureda Uprave (npr. putne karte, smještaj, vize, automobile i sl.),

– vodi evidencije o službenim putovanjima,

– vodi evidenciju o radnom vremenu za direktora Društva, zamjenika direktora, savjetnika za korporativno upravljanje, voditelja ureda direktora, ljudskih resursa, pravnih i općih poslova, te za sve rukovoditelje sektora

– vodi brigu o nabavi uredskog materijala za potrebe Ureda Uprave

– obavlja i ostale poslove u okviru stručnosti i radnog iskustva sukladno potrebama posla i nalogu direktora Društva ili voditelja Ureda Uprave

– dužan je s osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka,

– dužan je postupati po usvojenim procedurama, pravilnicima i odlukama Društva.

OBAVEZNI PRILOZI UZ MOLBU I ŽIVOTOPIS
- životopis
- dokaz o državljanstvu (preslika)
- svjedodžba o završenoj školi (preslika)
- elektronički zapis podataka o radnopravnom statusu (preslika)
- potvrda o nekažnjavanju (preslika)
POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE
- znanje i vještine korištenja programskih alata za uredsko poslovanje
- komunikacijske vještine
- fleksibilnost/sposobnost prilagodbe
DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE
Znanje rada na računalu, Znanje rada u Office programima
OPIS NATJEČAJA

Javni natječaj za slobodno radno mjesto – tajnik ureda Uprave – 1. travnja 2022.g.

NAPOMENA

Prijava se podnosi osobno, putem pošte na adresu Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47A, 32100 Vinkovci, sa naznakom naziva radnog mjesta i naznakom „za javni natječaj – ne otvaraj”,, ili putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte vvk@vvk.hr sa naznakom naziva radnog mjesta i naznakom „za javni natječaj”. Prijava se podnosi u roku 8 (osam) dana od dana objave na web stranici https://www.vvk.hr/javni-natjecaj/ i oglasnoj ploči, a najkasnije do 9. travnja 2022. godine. U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte), te obavezno naziv radnog mjesta iz oglasa na koje se osoba prijavljuje i dostaviti tražene priloge. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje dostave pravovremenu i potpunu prijavu te ispune formalne uvjete natječaja smatrat će se kandidatima i biti će pozvane su na selekcijski postupak. Osobe koje ne ispune formalne uvjete natječaja neće se smatrati kandidatima u daljnjem postupku i neće biti pozvane na selekcijski postupak. Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu i objavu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe natječaja. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Za kandidate prijavljene na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i/ili intervjua. O terminu i mjestu održavanja pisane provjere znanja i/ili intervjua kandidati će biti obaviješteni putem pošte, elektroničke pošte i/ili web stranice https://www.vvk.hr. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na oglas. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima iz natječaja, te osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaj, uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19) dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 . Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13,152/14,39/18, 32/20) dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Skinite privitke
Javni natječaj za slobodno radno mjesto - tajnik ureda Uprave - 1 radnik - 1. travnja 2022. godine
Skip to content