Blagajna poduzeća: 7:30-14 h • Blagajna Terme: 8-13 h (subotom 8-12h)
Radno vrijeme VVK: 7-15 h • Pauza: 9:30-10 h
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
ADRESA

Dragutina Žanića-Karle 47a
32100 Vinkovci

Vukovarsko-srijemska županija
Hrvatska

BLAGAJNA
Terme H.D. Genschera 2
Dragutina Žanića – Karle 47a
RADNO VRIJEME
8-13h (subotom 8-12h)
7-14h
KONTAKT CENTAR

Informacije o kvarovima i radovima, računima, dugovanjima, ovrhama, obročnoj otplati, promjeni korisničkih podataka i priključcima možete dobiti na besplatni broj telefona 0800 2254.

Kontakt centar za korisnike: 0800-2254 (0-24h)

Prijava kvara od 0-24 h na 0800 2254

NAZIV RADNOG MJESTA

Referent prodaje i naplate

ROK ZA DOSTAVU PONUDE
19.03.2022 u 00:00
TRAJANJE POTREBE
- određeno vrijeme, 3 mjeseca
POTREBNA STRUČNA SPREMA I ZVANJE
- SSS ekonomskog usmjerenja
RADNO ISKUSTVO
- 3 godine na istim ili sličnim poslovima
POSEBNI UVJETI
OVLASTI, ODGOVORNOSTI I POSLOVNE AKTIVNOSTI RADNOG MJESTA

– odgovoran je za stručno i pravovremeno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada

– odgovoran je Voditelju odjela prodaje i naplate

– obavlja sve poslove vezane uz naplatu usluga vodoopskrbe i odvodnje,

– obavlja gotovinske naplate usluga isporuke pitke vode, usluga odvodnje i pročišćavanja,

– vrši naplatu putem POS uređaja banke, vodi brigu o održavanju istog,

– vodi evidenciju o gotovinskim uplatama fizičkih osoba,

– vrši kontrolu izlaznih računa fizičkim i pravnim osobama,

– priprema podloge za knjiženje,

– vodi evidenciju o građanima koji vrše uplatu putem tekućeg računa i putem internet bankarstva te

knjiži uplate građana izvršene kod svih financijskih institucija (pošta, FINA-e i banke)

– vrši knjiženje fakturiranih usluga i i knjiženje izvršenih uplata fizičkih osoba,

– izdaje podatke o fakturiranim i naplaćenim uslugama isporuke vode, odvodnje i pročišćavanja i

sastavlja izvješća,

– izdaje opomene za nepodmirene obveze,

– predlaže i priprema dokumentaciju za provođenje ovrha kupaca fizičkih osoba,

– provodi mjere zaštite na radu,

– izrađuje prijedlog ugovora o korištenju vodoopskrbne i kanalizacijske mreže

– obavlja poslove korespondencije s korisnicima usluga vodoopskrbe i odvodnje (od zaprimanja zahtjeva

za priključak, obrade dostavljene dokumentacije, do dostave zaključenih ugovora)

– obavlja poslove promjene korisnika ugovora o korištenju vodoopskrbne i kanalizacijske mreže

– obavlja poslove evidentiranja i dostave zaključenih ugovora u nadležne organizacijske jedinice Društva

– sudjeluje u izradi Kataloga korisnika vodoopskrbne i kanalizacijske mreže

– obavlja i priprema dokumentaciju arhiviranje

– prati i primjenjuje zakonske propise iz djelokruga rada Odjela

– obavlja i ostale poslove u okviru stručnosti i radnog iskustva sukladno potrebama posla i nalogu Voditelju odjela prodaje i naplate.

OBAVEZNI PRILOZI UZ MOLBU I ŽIVOTOPIS
- molba
- životopis
- dokaz o državljanstvu (preslika)
- svjedodžba o završenoj školi (preslika)
- elektronički zapis podataka o radnopravnom statusu (preslika)
- dokaz o obavljanju istih ili sličnih poslova (preslika)
- potvrda o nekažnjavanju (preslika)
POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE
- znanje i vještine korištenja programskih alata za uredsko poslovanje

- stručnost i sistematičnost
- komunikacijske vještine

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE
OPIS NATJEČAJA

Javni natječaj za radno mjesto “referent prodaje i naplate” – 1 radnik/ca

NAPOMENA

Napomena: Prijava se podnosi osobno ili putem pošte na adresu Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47A, 32100 Vinkovci, sa naznakom naziva radnog mjesta i naznakom „za javni natječaj – ne otvaraj”, u roku 8 (osam) dana od dana objave na web stranici https://www.vvk.hr/javni-natjecaj/ i oglasnoj ploči, a najkasnije do 19. ožujka 2022. godine.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte), te obavezno naziv radnog mjesta iz oglasa na koje se osoba prijavljuje i dostaviti tražene priloge.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu i objavu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe natječaja.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Za kandidate prijavljene na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i/ili intervjua. O terminu i mjestu održavanja pisane provjere znanja i/ili intervjua kandidati će biti obaviješteni putem pošte, elektroničke pošte i/ili web stranice https://www.vvk.hr. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima iz natječaja, te osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaj, uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19) dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13,152/14,39/18, 32/20) dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Skinite privitke
Javni natječaj za slobodno radno mjesto - referent prodaje i naplate - 1 radnik/ca - 11. ožujka 2022. godine
Skip to content