Blagajna poduzeća: 7:30-14 h • Blagajna Terme: 8-13 h (subotom 8-12h)
Radno vrijeme VVK: 7-15 h • Pauza: 9:30-10 h
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
ADRESA

Dragutina Žanića-Karle 47a
32100 Vinkovci

Vukovarsko-srijemska županija
Hrvatska

BLAGAJNA
Terme H.D. Genschera 2
Dragutina Žanića – Karle 47a
RADNO VRIJEME
8-13h (subotom 8-12h)
7-14h
KONTAKT CENTAR

Informacije o kvarovima i radovima, računima, dugovanjima, ovrhama, obročnoj otplati, promjeni korisničkih podataka i priključcima možete dobiti na besplatni broj telefona 0800 2254.

Kontakt centar za korisnike: 0800-2254 (0-24h)

Prijava kvara od 0-24 h na 0800 2254

NAZIV RADNOG MJESTA

Radnik na održavanju vodoopskrbne mreže i priključaka

ROK ZA DOSTAVU PONUDE
31.03.2022 u 00:00
TRAJANJE POTREBE
- određeno vrijeme, 3 mjeseca
POTREBNA STRUČNA SPREMA I ZVANJE
- NKV
RADNO ISKUSTVO
- 1 godina na istim ili sličnim poslovima
POSEBNI UVJETI
- radno mjesto s posebnim uvjetima rada - obvezan prethodni zdravstveni pregled - rad u zatvorenom, na otvorenom, dizanje težih tereta, dugotrajno stajanje, rad u pognutom i polupognutom položaju, povremena buka i vibracije, rad u prašini i vlazi - po potrebi rad subotom, nedjeljom i na dane državnih i vjerskih blagdana
OVLASTI, ODGOVORNOSTI I POSLOVNE AKTIVNOSTI RADNOG MJESTA

– odgovoran je za stručno i pravovremeno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada

– odgovoran je Voditelju odjela održavanja vodoopskrbne mreže i priključaka – Vinkovci

– izvršava poslove održavanja vodnih komora,

– izvršava poslove u prisustvu opasnih plinova,

– izvršava poslove održavanja vodoopskrbne mreže,

– izvršava poslove održavanja priključaka,

– izvršava poslove održavanja sustava vodoopskrbe,

– izvršava poslove rezačicom, bušaćom garniturom, mobilnom crpkom te ručnim alatom,

– izvršava poslove održavanja vodoopskrbne mreže i priključaka u funkciji procesa vodoopskrbe,

– izvršava sve potrebne poslove na vodoopskrbnoj mreži prilikom rekonstrukcija,

– izvršava sve potrebne poslove na priključcima prilikom rekonstrukcija i izgradnje novih,

– izvršava i ostale poslove održavanja u okviru stručnosti i radnog iskustva sukladno potrebama posla i nalogu Voditelja  odjela održavanja vodoopskrbne mreže i priključaka – sustav Vinkovci,

– prema rasporedu kojeg donosi Voditelj službe održavanja vodoopskrbne i kanalizacijske mreže obavlja poslove i izvan radnog vremena, te će prema potrebi biti raspoređen za rad u smjenama (smjenski rad, pripravnost),

– tijekom rada u smjenskom radu za svoj rad odgovara Poslovođi smjene

OBAVEZNI PRILOZI UZ MOLBU I ŽIVOTOPIS
- molba
- životopis
- dokaz o državljanstvu (preslika)
- svjedodžba o završenoj školi (preslika)
- elektronički zapis podataka o radnopravnom statusu (preslika)
- potvrda o nekažnjavanju (preslika)
POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE
- odgovornost, fleksibilnost, fizička sposobnost, marljivost
DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE
OPIS NATJEČAJA

Javni natječaj za slobodno radno mjesto – radnik na održavanju vodoopskrbne mreže i priključaka – 3 izvršitelja – 23. ožujka 2022. godine

NAPOMENA

Prijava se podnosi osobno, putem pošte na adresu Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47A, 32100 Vinkovci, sa naznakom naziva radnog mjesta i naznakom „za javni natječaj – ne otvaraj”,, ili putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte vvk@vvk.hr sa naznakom naziva radnog mjesta i naznakom „za javni natječaj”. Prijava se podnosi u roku 8 (osam) dana od dana objave na web stranici https://www.vvk.hr/javni-natjecaj/ i oglasnoj ploči, a najkasnije do 31. ožujka 2022. godine.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte), te obavezno naziv radnog mjesta iz oglasa na koje se osoba prijavljuje i dostaviti tražene priloge.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu i objavu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe natječaja.

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Za kandidate prijavljene na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i/ili intervjua. O terminu i mjestu održavanja pisane provjere znanja i/ili intervjua kandidati će biti obaviješteni putem pošte, elektroničke pošte i/ili web stranice https://www.vvk.hr. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

 

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima iz natječaja, te osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaj, uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19) dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13,152/14,39/18, 32/20) dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Skinite privitke
Javni natječaj za slobodno radno mjesto - radnik na održavanju vodoopskrbne mreže i priključaka – 3 izvršitelja - 23. ožujka 2022. godine
Skip to content