Blagajna poduzeća: 7:30-14 h • Blagajna Terme: 8-13 h (subotom 8-12h)
Radno vrijeme VVK: 7-15 h • Pauza: 9:30-10 h
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
ADRESA

Dragutina Žanića-Karle 47a
32100 Vinkovci

Vukovarsko-srijemska županija
Hrvatska

BLAGAJNA
Terme H.D. Genschera 2
Dragutina Žanića – Karle 47a
RADNO VRIJEME
8-13h (subotom 8-12h)
7-14h
KONTAKT CENTAR

Informacije o kvarovima i radovima, računima, dugovanjima, ovrhama, obročnoj otplati, promjeni korisničkih podataka i priključcima možete dobiti na besplatni broj telefona 0800 2254.

Kontakt centar za korisnike: 0800-2254 (0-24h)

Prijava kvara od 0-24 h na 0800 2254

NAZIV RADNOG MJESTA

Radnik na održavanju vodoopskrbne mreže i priključaka

ROK ZA DOSTAVU PONUDE
19.09.2022 u 00:00
TRAJANJE POTREBE
određeno vrijeme, 3 mjeseca, zbog povećanog obima posla
POTREBNA STRUČNA SPREMA I ZVANJE
NKV
RADNO ISKUSTVO
nije potrebno
POSEBNI UVJETI
- radno mjesto s posebnim uvjetima rada - obvezan prethodni zdravstveni pregled - rad u zatvorenom, na otvorenom, dizanje težih tereta, dugotrajno stajanje, rad u pognutom i polupognutom položaju, povremena buka i vibracije, rad u prašini i vlazi - po potrebi rad subotom, nedjeljom i na dane državnih i vjerskih blagdana
OVLASTI, ODGOVORNOSTI I POSLOVNE AKTIVNOSTI RADNOG MJESTA

izvršava poslove održavanja vodnih komora,
izvršava poslove u prisustvu opasnih plinova,

izvršava poslove održavanja vodoopskrbne mreže,

izvršava poslove održavanja priključaka,

izvršava poslove održavanja sustava vodoopskrbe,

izvršava poslove rezačicom, bušaćom garniturom, mobilnom crpkom te ručnim
alatom,

izvršava poslove održavanja vodoopskrbne mreže i priključaka u funkciji procesa
vodoopskrbe,

izvršava sve potrebne poslove na vodoopskrbnoj mreži prilikom rekonstrukcija,

izvršava sve potrebne poslove na priključcima prilikom rekonstrukcija i
izgradnje novih,

izvršava i ostale poslove održavanja u okviru stručnosti i radnog iskustva sukladno
potrebama posla i nalogu Voditelja odjela održavanja vodoopskrbne mreže i
priključaka sustav Vinkovci,

prema rasporedu kojeg donosi Voditelj službe održavanja vodoopskrbne i
kanalizacijske mreže obavlja poslove i izvan radnog vremena, te će prema
potrebi biti raspoređen za rad u smjenama (smjenski rad, pripravnost),

tijekom rada u smjenskom radu za svoj rad odgovara Poslovođi smjene

OBAVEZNI PRILOZI UZ MOLBU I ŽIVOTOPIS
- molba
- životopis
- dokaz o državljanstvu (preslika)
- svjedodžba o završenoj školi (preslika)
- elektronički zapis podataka o radnopravnom statusu (preslika)
- potvrda o nekažnjavanju (preslika)
POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE
- odgovornost, fleksibilnost, fizička sposobnost, marljivost
DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE
OPIS NATJEČAJA

Javni natječaj za slobodno radno mjesto – radnik na održavanju vodoopskrbne mreže i priključaka – 3 radnika – 9. rujna 2022.g.

NAPOMENA

Prijava se podnosi osobno, putem pošte na adresu Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Dragutina Žanića
Karle 47A, 32100 Vinkovci, sa naznakom naziva radnog mjesta i naznakom „za javni natječaj ne otvaraj”,, ili putem
elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte
vvk@vvk.hr sa naznakom naziva radnog mjesta i naznakom „za javni natječaj”.
Prijava se podnosi u roku 8 (osam) dana od dana objave na web stranici
https://www.vvk.hr/javninatjecaj/ i oglasnoj ploči, a
najkasnije do 19. rujna 2022. godine.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona,
adresa elektroničke pošte), te obavezno naziv radnog mjesta iz oglasa na koje se osoba prijavljuje i dostaviti tražene priloge.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu i objavu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima
odnosno ispravama za potrebe natječaja.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Za kandidate prijavljene na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, bit će provedena prethodna provjera znanja i
sposobnosti putem pisanog testiranja i/ili intervjua. O terminu i mjestu održavanja pisane provjere znanja i/ili intervjua
kandidati će biti obaviješteni putem pošte, elektroničke pošte i/ili web stranice
https://www.vvk.hr. Ako kandidat ne pristupi
prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati
se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima iz natječaja, te osim dokaza o
ispunjavanju uvjeta iz natječaj, uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19) dužni su uz prijavu na javni natječaj
priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za
ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843
.
Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13,152/14,39/18, 32/20) dužni su uz prijavu na javni
natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj,
odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema
kandidatima.

Skinite privitke
Javni natječaj za slobodno radno mjesto - radnik na održavanju vodoopskrbne mreže i priključaka - 3 radnika - 9. rujna 2022.g.
Skip to content