Blagajna poduzeća: 7:30-14 h • Blagajna Terme: 8-13 h (subotom 8-12h)
Radno vrijeme VVK: 7-15 h • Pauza: 9:30-10 h
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
ADRESA

Dragutina Žanića-Karle 47a
32100 Vinkovci

Vukovarsko-srijemska županija
Hrvatska

BLAGAJNA
Terme H.D. Genschera 2
Dragutina Žanića – Karle 47a
RADNO VRIJEME
8-13h (subotom 8-12h)
7-14h
KONTAKT CENTAR

Informacije o kvarovima i radovima, računima, dugovanjima, ovrhama, obročnoj otplati, promjeni korisničkih podataka i priključcima možete dobiti na besplatni broj telefona 0800 2254.

Kontakt centar za korisnike: 0800-2254 (0-24h)

Prijava kvara od 0-24 h na 0800 2254

NAZIV RADNOG MJESTA

Inkasator 

ROK ZA DOSTAVU PONUDE
03.10.2022 u 00:00
TRAJANJE POTREBE
3 mjeseca
POTREBNA STRUČNA SPREMA I ZVANJE
SSS, četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
RADNO ISKUSTVO
1 godina
POSEBNI UVJETI
Nema
OVLASTI, ODGOVORNOSTI I POSLOVNE AKTIVNOSTI RADNOG MJESTA

– odgovoran je za stručno i pravovremeno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada
– odgovoran je Voditelju odjela prisilne naplate i kontrole
– obavlja očitavanje vodomjera, te unosi podatke u knjižice vodomjera,
– obavlja prijavu neispravnih vodomjera za izmjenu,
– unosi podatke o novim vodomjerima i izmjenama vodomjera,
– unosi podatke o izmjenama korisnika priključaka,
– obavlja dostavu uplatnica potrošačima,
– provodi mjere zaštite na radu,
– obavlja i ostale poslove u okviru stručnosti i radnog iskustva sukladno potrebama posla i nalogu voditelja prodaje
– obavlja i ostale odgovarajuće poslove u okviru stručnosti i radnog iskustva sukladno potrebama posla i nalogu Voditelju odjela prisilne naplate i kontrole

OBAVEZNI PRILOZI UZ MOLBU I ŽIVOTOPIS
Molba, životopis, dokaz o državljanstvu, preslika svjedodžbe o završenoj školi,
elektronički zapis podataka o radnopravnom statusu
POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE
- stručnost i sistematičnost
- komunikacijske vještine
DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE
OPIS NATJEČAJA

Javni natječaj za slobodno radno mjesto – inkasator – 1 radnik

NAPOMENA

Prijava se podnosi osobno, putem pošte na adresu Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Dragutina Žanića
Karle 47A, 32100 Vinkovci, sa naznakom naziva radnog mjesta i naznakom „za javni natječaj ne otvaraj”,, ili putem
elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte
vvk@vvk.hr sa naznakom naziva radnog mjesta i naznakom „za javni natječaj”.
Prijava se podnosi u roku 8 (osam) dana od dana objave na web stranici
https://www.vvk.hr/javninatjecaj/ i oglasnoj ploči, a
najkasnije do 03. listopada 2022. godine.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona,
adresa elektroničke pošte), te obavezno naziv radnog mjesta iz oglasa na koje se osoba prijavljuje i dostaviti tražene priloge.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu i objavu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima
odnosno ispravama za potrebe natječaja.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Za kandidate prijavljene na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, bit će provedena prethodna provjera znanja i
sposobnosti putem pisanog testiranja i/ili intervjua. O terminu i mjestu održavanja pisane provjere znanja i/ili intervjua
kandidati će biti obaviješteni putem pošte, elektroničke pošte i/ili web stranice
https://www.vvk.hr. Ako kandidat ne pristupi
prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati
se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima iz natječaja, te osim dokaza o
ispunjavanju uvjeta iz natječaj, uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19) dužni su uz prijavu na javni natječaj
priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za
ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843
.
Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13,152/14,39/18, 32/20) dužni su uz prijavu na javni
natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj,
odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema
kandidatima.

Skinite privitke
Javni natječaj za slobodno radno mjesto - inkasator - 1 radnik - 23. rujna 2022.g.
Skip to content