Blagajna poduzeća: 7:30-14 h • Blagajna Terme: 8-13 h (subotom 8-12h)
Radno vrijeme VVK: 7-15 h • Pauza: 9:30-10 h
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
ADRESA

Dragutina Žanića-Karle 47a
32100 Vinkovci

Vukovarsko-srijemska županija
Hrvatska

BLAGAJNA
Terme H.D. Genschera 2
Dragutina Žanića – Karle 47a
RADNO VRIJEME
8-13h (subotom 8-12h)
7-14h
KONTAKT CENTAR

Informacije o kvarovima i radovima, računima, dugovanjima, ovrhama, obročnoj otplati, promjeni korisničkih podataka i priključcima možete dobiti na besplatni broj telefona 0800 2254.

Kontakt centar za korisnike: 0800-2254 (0-24h)

Prijava kvara od 0-24 h na 0800 2254

NAZIV RADNOG MJESTA

Analitičar fizikalno-kemijskih parametara – pripravnik

ROK ZA DOSTAVU PONUDE
23.12.2022 u 00:00
TRAJANJE POTREBE
određeno vrijeme, 1 godina
POTREBNA STRUČNA SPREMA I ZVANJE
Završen preddiplomski sveučilišni studij ili specijalistički preddiplomski stručni studij iz područja prirodnih znanosti (180 ECTS)
RADNO ISKUSTVO
bez iskustva
POSEBNI UVJETI
Radno mjesto s posebnim uvjetima rada
OVLASTI, ODGOVORNOSTI I POSLOVNE AKTIVNOSTI RADNOG MJESTA

odgovoran je za stručno i pravovremeno obavljanje poslova iz svog djelokruga
rada

odgovoran je Voditelju laboratorija pitke vode

vrši fizikalnokemijske analize sirove vode i pitke vode u pogonu i na mreži,

kontrolira i obrađuje način dezinfekcije vode za piće kao i uređaja za
neutralizaciju kolora,

kontrolira i određuje vrste sredstava za čišćenje i pranje spremnika i drugih
dijelova u procesu prerade vode i samog pogona,

vodi evidencije o izvršenim ispitivanjima i o tome svakodnevno izvještava
nadređene,

prati propise iz djelokruga rada i u skladu s istima predlaže mjere unapređenja i
promjene postojećeg načina rada,

provodi mjere zaštite na radu,

obavlja i ostale poslove u okviru stručnosti i radnog iskustva sukladno
potrebama posla i nalogu voditelja laboratorija pitke vode

OBAVEZNI PRILOZI UZ MOLBU I ŽIVOTOPIS
Molba, životopis, dokaz o državljanstvu, preslika svjedodžbe o završenoj školi,
elektronički zapis podataka o radnopravnom statusu
POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE
DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE
OPIS NATJEČAJA

Javni natječaj za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto

NAPOMENA

Prijava se podnosi osobno, putem pošte na adresu Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Dragutina ŽanićaKarle 47A,
32100 Vinkovci, sa naznakom naziva radnog mjesta i naznakom „za javni natječaj ne otvaraj”,, ili putem elektroničke pošte na
adresu elektroničke pošte
vvk@vvk.hr sa naznakom naziva radnog mjesta i naznakom „za javni natječaj”. Prijava se podnosi u roku 8
(osam) dana od dana objave na web stranici
https://www.vvk.hr/javninatjecaj/ i oglasnoj ploči, a najkasnije do 23. prosinca 2022.
godine.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, adresa
elektroničke pošte), te obavezno naziv radnog mjesta iz oglasa na koje se osoba prijavljuje i dostaviti tražene priloge.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu i objavu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno
ispravama za potrebe natječaja.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Za kandidate prijavljene na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti
putem pisanog testiranja i/ili intervjua. O terminu i mjestu održavanja pisane provjere znanja i/ili intervjua kandidati će biti
obaviješteni putem pošte, elektroničke pošte i/ili web stranice
https://www.vvk.hr. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri
znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na
to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima iz natječaja, te osim dokaza o ispunjavanju uvjeta
iz natječaj, uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19) dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti osim dokaza
o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti
pri zapošljavanju dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje
843/843
.
Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji
i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13,152/14,39/18, 32/20) dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti osim
dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne
donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Skinite privitke
Javni natječaj za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto - analitičar fizikalno-kemijskih parametara - pripravnik - 15. prosinca 2022.g.
Skip to content